Zoznam prihlásených / Entry List

1. PhDr. Ernest Kováč, Asociácia mediátorov Slovenska
2. JUDr. Beáta Swanová, Asociácia mediátorov Slovenska
3. PhDr. Róbert Široký, Asociácia mediátorov Slovenska
4. prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
5. JUDr. Dana Baliová, mediátorka, Nitra
6. doc. JUDr. Markéta Selucká  Ph.D., dekanka, PF, Masaryková univerzita Brno
7. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., prodekanka, Katolícka univerzita, Ružomberok
8. doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, vedúca katedry, Katolícka univerzita, Ružomberok
9. Dr. h. c. mult. Doc. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, PhD., MBA, LL.M., professor  extraord., prorektor, Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
10. doc. PhDr. Lenka Holá, PhD., vysokoškolská učiteľka, Palackého univerzita, Olomouc
11. Mgr. Veronika Navrátilová, Ministerstvo spravodlivosti Česká republika
12. PhDr. Jana Pružinská, PhD. ,Univerzita Komenského Bratislava
13. PhDr. Vladimír Cehlár, PhD., Krajský súd Žiina
14. prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.,VŠ sv. Alžbety, Resoty Bratislava
15. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor, Univerzita Komenského Bratislava
16. doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., prodekan, Fakulta sociálnych štúdií, VŠ Danubius Sládkovičovo
17. JUDr. Tomáš Horáček, PhD., vysokoškolský učiteľ, Karlová univerzita, Praha
18. prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda, Úsmev ako dar, Bratislava
19. Dr. h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, Dr.Sc. rektor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
20. JUDr. Daniela Šikutová, viceprezidentka, Notárska komora Slovenskej republiky´
21. JUDr. Danica Bedlovičová, JUDr. Danica Bedlovicová & spol., s r.o.
22. PhDr. Angela Almašiová PhD., Katolícka univerzita, Ružomberok
23. Mgr. Jaroslav Brezina, mediátor, Trnava
24. Ing. Oľga Žieriková, mediátorka, Žilina
25. PhDr. et Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D., MPH, mediátor, SIGI & Co. s.r.o., Martin
26. Mgr. Janka Lipničanová, mediátorka, Ružomberok
27. Mgr. Marek Urban, mediátor, Košice
28. Mgr. Michaela Chládeková, PhD., riaditeľka, odbor medzinárodných vzťahov, Slovenská advokátska komora
29. JUDr. Michal Žofčák, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola
30. JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D., mediátorka, ESI, o.p.s., Křtiny, Česká republika
31. JUDr. Eva Vaňková, mediátorka, ESI, o.p.s., Křtiny, Česká republika
32. JUDr. Andrea Cisárová, director, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, Bratislava
33. JUDr. Adriana Bobeková Štepová, advokátka, mediátorka, Senec
34. Mgr. Barbora Kvašňovská, Krajský súd Žilina
35. Mgr. Gabriela Pintérová, mediátorka,  Bratislava
36. Mgr. Jozef Baluška, mediátor, Trenčín
37. Ing. Mgr. František Oravec, PhD., mediátor, Bratislava
38. Mgr. Monika Máčiková, Mestský úrad Hurbanovo
39. Mgr. Katarína Valachová, Mestský úrad Hurbanovo
40. PaedDr. Katarína Kitašová, Žilina
41. Ing. Bc. Jarmila Turoňová, mediátorka, Žilina
42. Mgr. Helena Samsonová, mediátorka, Žilina
43. Mgr. Jozef Bialončík, mediátor, Prešov
44. JUDr. Tereza Chadimová, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
45. PaedDr. Nadežda Čabiňaková, Portal Slovakia
46. Mgr. Eva Račková, PhD., mediátorka, Nitra
47. Ing. Veronika Portešová, Česká republika
48. PhDr. Katarína Kohútiková, mediátorka, Bratislava
49. JUDr. Jana Poláková, bankový ombudsman, Bratislava
50. JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka, Ministerstvo práce sociálných vecí a rodiny SR
51. Mgr. Tomáš Morávek, Ministerstvo práce sociálných vecí a rodiny SR
52. JUDr. Lucia Luptáková, mediátorka, Kremnica
53. Ing. Andrej Cína, mediátor, Piešťany
54. Mgr. Emília Halagová, PhD., odbor probácie a mediácie, prevencie kriminality, Ministerstvo spravodlivosti SR
55. Mgr. Ildikó Veronika Regendová, mediátorka, Šaľa
56. Ing. Bronislava Švehláková, mediátorka, Bratislava
57. Mgr. Andrea Benediková, mediátorka, Bratislava
58. PhDr. Miroslava Kristinová Wieckowska, mediátorka, Bratislava
59. Mgr. Jana Uková, mediátorka, Trenčín
60. Mag. Vlatna Cikac, Rakúsko
61. Ing. Helena Múdra, mediátorka, Bratislava
62. Mgr. Katarína Krchová, mediátorka, Žilina
63. JUDr. Renáta Dolanská, mediátorka, Košice
64. Ing. Ján Snopko, mediátor, Selce
65. Ing. Peter Alejník
66. Mgr. Nina Alejníková, mediátorka, Piešťany
67. JUDr. Dagmar Tragalová, mediátorka, Poprad
68. Ing. Adela Kasalová, mediátorka, Trnava
69. Mgr. Daniela Michlíková, mediátorka, Kežmarok
70. PhDr. Daniel Prítrský, mediátor, Trnava
71. JUDr. Gertrúda Sámelová Flassiková, mediátorka, Bratislava
72. Ing. Peter Sámel, mediátor, Bratislava
73. Mgr. Petra Krnáčová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
74. PhDr. Lívia Klostermannová, mediátorka, Trnava
75. JUDr. Katarína Šimonová, Ministrestvo spravodlivosti SR
76. JUDr. Eva Szárazová, Ministerstvo spavodlivosti SR
77. PaedDr. Božena Zlatošová, mediátorka, Žilina
78. PhDr. Peter Šikulinec, mediátor, Považská Bystrica
79. Dr. Zoltán Németh, mediátor, predseda KEMI, Maďarsko
80. Dr. Erika Magyar, mediátorka, podprededníčka KEMI, Maďarsko
81. Dr. Diana Szekeres, mediátorka, KEMI, Maďarsko
82. Mgr. Ildikó Basternáková, primátorka, Hurbanovo
83. Mgr. Peter Szarka, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Rožňava
84. Mgr. Alžbeta Cangárová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Rožňava
85. Miloš Jabcon, Bratislava
86. JUDr. Danica Birošová, mediátorka, Trenčín
87. PhDr. Jana Porubcová, PhD.,  mediátorka, Trnava
88. Mgr. Ľubomír Jedlička, mediátor, Trnava
89. JUDr. Radoslava Pospíšilová, mediátorka, Bratislava
90. PhDr. Andrea Gábrišová, mediátorka, Košice
91. Mgr. Sylvia Ďatelinková, bankový ombudsman, Bratislava
92. Mgr. Martina Krajíčková, probační a mediační služba Vsetín
93. Mgr. Kinga Petrík
94. Dr. Peter Adler, Mediationskanzlei, Universität Wien
95. Mgr. Robin Brzobohatý, mediátor,Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Brno
96. Prof. Julia Yakovleva, Chairman, Association of professional mediators, Russia
97. Aleksandra Klimenkova, Executive director, mediátorka, Association of professional mediators, Russia
98. Sergey Osutin, General director, mediátor, Non-profit partnership "League of mediators", Russia
99. JUDr. Samuel Burský, riaditeľ odboru probácie a mediácie, prevencie kriminality, Ministerstvo spravodlivosti SR
100. Banakh Serhiy Volodymyrovych, PhD., dekan právnická fakulta,Ternopil National Economic University, Ukrajina
101. PhDr. Silvia Bronišová, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
102. Uliana Koruts, PhD., Assosiate professor of the department of international law Kyiv international iniversity
103. Mgr. Martin Kujan, LL.M., Bratislava
104. PhDr. Zuzana Čermáková, Skalica
105. PhDr. Soňa Lukáčová, Bratislava
107. PhDr. Dana Potočková, MA,MDR, CMI, Praha
108. Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.,  vedouci mediačního centra Brno
109. JUDr. Juraj Pandi, mediátor, Dubnica nad Váhom
110. Mgr. Lenka Minar Vargová, mediátorka, Bratislava
111. JUDr. Andrea Jenčíková, Košice
112. JUDr. Daniel Petričko, Krajský súd Košice
113. JUDr. Veronika Fandlová, notárka, Levice
114. Mgr. Jana Grossmanová, mediátorka, Bratislava
115. JUDr. Magdaléna Drgoňová, notárka, Košice
116. PhDr. Dagmar Kopčanová, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
117. PhDr. Iveta Šípošová, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
118. Mgr. Karolína Kabátová, Centrum právnej pomoci, Bratislava
119. JUDr. Zuzana Boldizsárová, Centrum právnej pomoci, Bratislava
 
 
 
 

 

Radoslava Pospíšilová

 

Registrácia účastníka

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: