Program konferencie/ Conference programme

 

05.04.2019 (piatok / Friday) KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ / CONFERENCE ROOM 

08:00 - 08:50 hod.: Registrácia účastníkov / Participants registration

09:00 - 09:10 hod.: Slávnostné otvorenie konferencie / Conference ceremonial opening

09:10 - 09:30 hod.: Slávnostné príhovory / Ceremonial speeches

09:30 - 09:55 hod.: doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.: Informovanosť verejnosti o mediácii v Českej republice / Informing the public about            mediation in the Czech Republic

09:55 - 10:20 hod.: PhDr. Jana Pružinská, PhD.: Potencial mediácie pri riešení pracovných konfliktov / Potencial of mediation in dealing with  workplace disputes

10:20 - 10:30 hod.: DISKUSIA / DISCUSSION

10:30 - 10:45 hod.: PRESTÁVKA / PAUSE

10:45 - 11:00 hod.: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.: Mediačná tiada z pohľadu transakčnej analýzy / Mediation triads from the perspective transctional analysis

11:00 - 11:20 hod.: JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.: Mezikulturní aspekty přeshraniční mediace / Interacultural Aspect of Cross-Border Mediation

11:20 - 11:40 hod.:  Mgr. Eva Račková, PhD., ACC: Transformácia konfliktov v profesijnej komunikácii zdravotného asistenta a farmaceutického laboranta s využitásilnej komunikácie / Transformation of conflicts in the professional communication of a health care assistant and a pharmaceutical laborer using non-violent communication.

11:40 - 11:55 hod.: DISKUSIA / DISCUSSION

12:00 - 13:15 hod. OBED / LUNCH

13:20 - 13:25 hod. SPOLOČNÉ FOTOGRAFOVANIE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE / Common photoshooting of conference participant

13:30 - 13:45 hod.: Mgr. Maroš Fekete: Využitie mediácie v súdnom konaní / The use of Mediation in court proceedings

13:45 - 14:00 hod.: Mgr. Robin Brzobohatý: K otázkám mediace se zapojením dětí – dilema mezi právem na ochranu a právem na participaci / On Issues of Child Inclusive Mediation - the Dilemma Between the Right to Protection and the Right to Participation

14:00 - 14:15 hod.: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, PhD.: Motivace klientu k mediaci a jak s ní pracovat / Motivation of clients to mediate and how to support it

14:15 - 14:30 hod.:  Ing. Soňa Ďurčová: Mediácia v spotrebiteľských sporoch / Mediaton in consumers´ disputes

14:30 - 14:45 hod.: Mag. Vlatka Adler: Cezhraničná mediácia v prípadoch medzinárodných únosov detí / Cross-border mediation in cases of international child abduction

14:45 - 15:00 hod.:   DISKUSIA /DISCUSSION

15:00 -15:15 hod.: Dr. Peter Adler: Court Near Mediation and Court Annexed Mediation in Austria

15:15 - 15:30 hod.:  Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. nadzw.: Možnosti využitia mediácie v rôznych oblastiach v Poľsku / Possibilities of using mediation in various areas of Polish people's functioning

15:30 - 15:45 hod.:  Mgr. Erika Magyár: Restorativny pohlad v systeme sudnictva v Madarsku / Restorative view in the judiciary system in Hungary

15:45 - 16:10 hod.: DISKUSIA / DISCUSSION

16:10 - 16:35 hod.: Mgr. Erika Kišová, Mgr. Jana Fraštacká: Rozvod. Deti. Čo riešiť skôr? / Divorce. Children. The tenancy by the entirety. What to do earlier?

16:40 - 17:15 hod.: Mgr. Martina Gymerská, Mgr. Eva Krššaková: Mediácia v školskej sociálnej práci / Mediation in School Social Work (predstavenie projektu a možnosti spolupráce)

17:15 - 17:35 hod.: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.:  Informácia o projekte MEDIÁTOR ROKA na Slovensku  

20:00 hod. Večerný program s muzikou / Evening program with music

-----

06.04.2019 (sobota / Saturday)

Konferenčná miestnosť 2  / Conference room 2: (9:00-12:00 hod. )

Workshop: Trénink mezikulturních aspektů mediace

Anotácia: Cílem workshopu je připravit účastníky na specifika mediace, které se účastní osoby z různých kulturních skupin. V rámci workshopu se ale budeme věnovat také tradičním metodám řešení sporů a skutečnosti, zdali je standardní, západní model, použitelný pro všechny spory.  S narůstající interakcí globální ekonomiky a světové mobility dochází totiž  stále častěji k navazování nejrůznějších vztahů mezi subjekty patřících do zcela odlišných kulturních sfér. Ať již se tyto vztahy rekrutují z řad obchodní sféry, nebo se jedná o vazby rodinné, neodlučitelně s sebou nesou také narůstající penzum konfliktů. Konflikt je přirozenou součástí lidské existence bez ohledu na kulturu, ze které daný subjekt pochází. Jinými slovy, jakkoliv se v rámci kulturních rodin liší projev a způsob řešení sporu, neexistují na světě kultury, které by konflikt neznaly. Je mediace nejlepší  odpovědí na tuto problematiku?

V 21. století není neobvyklé, že by se mediátor setkával s mezikulturními aspekty i v ryze domácích sporech. I proto je důležité být na specifické a potencionálně náročné situace dobře připraven. Mediace prokazuje vysokou míru efektivity a flexibility, ovšem i zde platí, že úspěch silně odvisí od kvality zvoleného mediátora. Kromě běžných požadavků, které jsou na zprostředkovatele kladeny, přibývá v těchto případech ještě jedna významná charakteristika, kterou je citlivost vůči kulturním rozdílům (“cross-culture awareness”). Workshop seznámí účastníky se základními aspekty, které mediace napříč kulturami přináší. V jeho rámci proběhne interaktivní nácvik různých komunikačních dovedností a simulace problémových situací (vysoký,-nízký kontext, řeč těla, analýza kulturních rozdílů,…).

vedie /leads: JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.
Jazyk / Language: český/ Czech

 

Salónik 1 / Lounge 1:  ( 9:00-12:00 hod.)

Workshop: Mediace šitá na míru Cochemskému modelu na Slovensku 

Anotácia:  Cílem workshopu je umožnit účastníkům reflektovat jejich představy a aktuální zkušenosti o postavení a možnostech mediace v rámci (na Slovensku se aktuálně rozvíjejícího) Cochemského modelu. V této části bude workshop volně navazovat na lonšký workshop "Mediace: profese nebo metoda?" a bude věnovat pozornost rozdílu mezi využitím mediace jako metody jinými profesemi a rozvojem mediace jako samostatného profesního základu. Součástí workshopu bude i sdílení zkušeností se zaváděním Cochemského modelu v ČR, včetně vybraných kazuistických situací, jež se z pohledu mediace ukazují být, při spolupráci v rámci interdisciplinárního týmu, zásadní (např. sdílení informací, dobrovolnost, zapojené dětí, apod.). Workshop bude i prostorem k diskusi o podobách a rozmanité praxi Cochemského modelu na Slovensku.

vedie / leads:
Mgr. Robin Brzobohatý, vedoucí mediačního programu Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., vedoucí mediačního centra Brno 

Jazyk / Language: český / Czech

 

Salónik / Lounge 2:  (9:00-12:00 hod.)

Workshop: 

Anotácia: 

vedie / leads:  

Jazyk / Language: český/ Czech

12:15 hod.: SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE KONFERENCIE / CLOSING CEREMONY

Sprievodný program:

- kúpa odbornej literatúry

 

 

 

Zmena programu vyhradená !

JUDr. L.L.M.Šalamoun, Ph.D., SLJ