Pozvánka

  Asociácia mediátorov Slovenska

 

Vás pozýva

na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Mediácia - metóda alebo profesia

 V. ročník

 

v termíne 13.-14. 04. 2018

Modra, Hotel Sebastian

 

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je predstaviť mediáciu ako metódu alebo profesiu, kde sa otvára priestor na uplatnene mimosúdneho riešenia sporov z rôznych aspektov.

 

Tematické okruhy konferencie:

využitie mediácie ako metódy mimosúdneho riešenia sporov
mediácia ako profesia
potenciál a limity mediácie v spolupráci s notármi, advokátmi a orgánmi verejnej moci
mediácia ako metóda v práci úradov sociálno-právnej ochrany
mediácia v trestnom práve
vývoj mediácie ako metódy a profesia mediátora v zahraničí

Miesto a čas konania konferencie:

13. - 14. 04. 2018
 

Hotel Sebastian
Dukelská 4
900 01 Modra
www.hotelsebastian.sk

 

Záštitu prevzal:
Prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vedecký garant konferencie:

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., vysokoškolský profesor

 Vedecký výbor:

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor, Univerzita Komenského Bratislava
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor, Trnavská univerzita, Trnava
Dr. h. c. mult. Doc. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, PhD., MBA, LL.M., professor  extraord., prorektor, Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. vysokoškolský profesor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., dekan, Právnická fakulta, Karlová univerzita, Praha
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda, Úsmev ako dar, Bratislava
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., prodekanka, Katolícka univerzita, Ružomberok
doc. JUDr. Markéta Selucká  Ph.D., dekanka, Právnická fakulta, Masaryková univerzita, Brno
doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., prodekan, Fakulta sociálnych štúdií, VŠ Danubius Sládkovičovo
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, vedúca katedry, Katolícka univerzita, Ružomberok
doc. PhDr. Lenka Holá, PhD., vysokoškolská učiteľka, Palackého univerzita, Olomouc
JUDr. Zdenka Papoušková, dekanka, Právnická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc
JUDr. Tomáš Horáček, PhD., vysokoškolský učiteľ, Karlová univerzita, Praha
PhDr. Angela Almašiová PhD., vysokoškolská učiteľka, Katolícka univerzita, Ružomberok
JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka Sekcie: sociálnej a rodinnej politiky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí  rodiny SR
JUDr. Miroslav Gregor, prezident, Notárska komora SR
JUDr. Tomáš Borec, predseda, Slovenská advokátska komora
PhDr. Ernest Kováč, predseda, Asociácia mediátorov Slovenska

Partneri konferencie:
 

Univerzita Komenského Bratislava
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav Dr. P. Blahu, Skalica
Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
Právnická fakulta, Karlová univerzita, Praha
Právnická fakulta, Masarykovej univerzity, Brno
Právnická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc
Katedra sociálnej práce, Katolícka univerzita v Ružomberku
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností, Praha
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s., Křtiny
Közép Európai Mediációs Intézet
Ассоциация профессиональных медиаторов Russia /Asociácia profesionálnych mediátorov Rusko
Asociácia rodinných mediátorov Slovenska
Mesto Hurbanovo

 

Mediálni partneri:

Najpravo.sk
Rádio REBECA
Rádio LUMEN
OPOISTENI.SK

 

Organizačný výbor:

JUDr. Beáta Swanová
PhDr. Robert Široký
JUDr. Dana Baliová 
PhDr. Zuzana Čermáková
PhDr. Soňa Lukáčová
Mgr. Marek Urban
Mgr. Kinga Petrík

Presnejšie informácie o programe konferencie budú zverejnené na webe:

www.mediacia-ams.com  a odoslané všetkým prihláseným účastníkom.

Kontaktná adresa organizátora:

Asociácia mediátorov Slovenska
Slowackého 5/A
821 04 Bratislava

Konferenčný poplatok:

Ak sa prihlásite na konferenciu a zaplatíte do 15.03.2018 konferenčný poplatok je 60,-€
Pre riadnych členov Asociácie mediátorov Slovenska je konferenčný poplatok 30,- €  a pre členov sympatizantov je konferenčný poplatok  40,- € 
Ak sa prihlásite na konferenciu a zaplatíte  po 15.03.2018 konferenčný poplatok je 80,-€ 
Pre riadnych členov Asociácie mediátorov Slovenska je konferenčný poplatok 50,- €  pre členov sympatizantov je konferenčný poplatok  60,- €. 
Možnosť prihlásiť sa je najneskôr do 06.04.2018

Konferenčný poplatok treba uhradiť na účet číslo: IBAN: SK61 1111 0000 0011 3749 9003, SWIFT: UNCRSKBX, UniCredit Bank.

Kvôli identifikácii platby uveďte variabilný symbol 20180413 a v správe pre príjemcu je potrebné uviesť: MEDIACIA2018: Meno a Priezvisko

Z poplatku budú hradené materiály ku konferencii, tlmočenie, obed, certifikát a organizačné náklady spojené s konferenciou, coffebreak.

Pre každého účastníka bude pripravené potvrdenie o účasti.

Tešíme sa na stretnutie.

Organizačný výbor konferencie