Pozvánka

  Asociácia mediátorov Slovenska

 

Vás pozýva

na medzinárodnú vedeckú konferenciu

PRAX MEDIÁCIE V RÔZNYCH OBLASTIACH SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA

PRACTICE OF THE MEDIATION IN VARIOUS AREAS OF SOCIAL LIFE

 VI. ročník

 

v termíne 05.-06. 04. 2019

Modra, Hotel Sebastian

 

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu a analyzovať prax mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života. Poskytnúť účastníkom priestor na výmenu praktických a teoretických poznatkov.

 

Tematické okruhy konferencie:

- mediácia v kontexte súdneho konania
- mediácia v kontexte rodinnej mediácie
- mediácia v kontexte školskej a rovesníckej mediácie
- mediácia ako metóda v práci úradov sociálno-právnej ochrany
- mediácia v podnikateľskom kontexte
- mediácia v kontexte cezhraničnej spolupráce
- mediácia v kontexte iných profesií
- mediácia v rôznych oblastiach spoločenského života
- mediácia v trestnom práve

 

Miesto a čas konania konferencie:

05.-06. 04. 2019
 

Hotel Sebastian
Dukelská 4
900 01 Modra
www.hotelsebastian.sk

 

 

Vedecký garant konferencie:
prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
vysokoškolský profesor

 Vedecký výbor:

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor, Univerzita Komenského Bratislava
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka, Akadémia policajného zboru Bratislava
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor, Trnavská univerzita, Trnava
Dr. h. c. mult. Doc. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, PhD., MBA, LL.M., professor  extraord., prorektor, Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. vysokoškolský profesor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., dekan, Právnická fakulta, Karlová univerzita, Praha
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda, Úsmev ako dar, Bratislava
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., prodekanka, Katolícka univerzita, Ružomberok
doc. JUDr. Markéta Selucká  Ph.D., dekanka, Právnická fakulta, Masaryková univerzita, Brno
doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., prodekan, Fakulta sociálnych štúdií, VŠ Danubius Sládkovičovo
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, vedúca katedry, Katolícka univerzita, Ružomberok
doc. PhDr. Lenka Holá, PhD., vysokoškolská učiteľka, Palackého univerzita, Olomouc
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., dekanka, Právnická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc
JUDr. Tomáš Horáček, PhD., vysokoškolský učiteľ, Karlová univerzita, Praha
PhDr. Beáta Áčová, PhD., MBA., LL.M., vysokoškolská učiteľka, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Albety, Bratislava
JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka Sekcie: sociálnej a rodinnej politiky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí  rodiny SR
Aneta Gibek-Wiśniewska, Predseda predstavenstva, Instytut Mediacji, Opole, Poľsko
PhDr. Ernest Kováč, predseda, Asociácia mediátorov Slovenska

Čestný hosť konferencie:

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP, FRCP., Dr.h.c. mult.
rektor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

 

Partneri konferencie:

Univerzita Komenského Bratislava
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav Dr. P. Blahu, Skalica
Právnická fakulta, Karlová univerzita, Praha
Právnická fakulta, Masarykovej univerzity, Brno
Právnická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc
Katedra sociálnej práce, Katolícka univerzita v Ružomberku
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností, Praha
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s., Křtiny
Instytut Mediacji, Opole, Poľsko
Közép Európai Mediációs Intézet, Maďarsko

Vedeckí partneri konferencie:

Clinical Social Work and Health Intervention
- vedecký medzinárodný odborný časopis (www.clinicalsocialwork.eu)

Sociálno – zdravotnícke SPEKTRUM / Social Health Spectrum
- vedecko-odborný časopis (www.szspetrum.eu)

 

Recenzenti:
PhDr. Katarína Vanková, PhD.
JUDr. Tomáš Horáček, PhD.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník

Rokovaci jazyk: slovenský, anglický jazyk

Organizačný výbor:

Ing. Soňa Ďurčová
JUDr. Magdaléna Drgoňová
JUDr. Beáta Swanová
PhDr. Denia Morongová
PhDr. Robert Široký
JUDr. Dana Baliová 
Mgr. Marek Urban
Mgr. Kinga Petrík

Presnejšie informácie o programe konferencie budú zverejnené na webe:

www.mediacia-ams.com  a odoslané všetkým prihláseným účastníkom.

Kontaktná adresa organizátora:

Asociácia mediátorov Slovenska
Slowackého 5/A
821 04 Bratislava

Konferenčný poplatok:

Ak sa prihlásite na konferenciu a zaplatíte do 15.03.2019 konferenčný poplatok je 60,-€
Pre riadnych členov Asociácie mediátorov Slovenska je konferenčný poplatok 30,- €
Ak sa prihlásite na konferenciu a zaplatíte  po 15.03.2019 konferenčný poplatok je 80,-€ 
Pre riadnych členov Asociácie mediátorov Slovenska je konferenčný poplatok 50,- €.
Možnosť prihlásiť sa je najneskôr do 31.03.2019

Konferenčný poplatok treba uhradiť na účet číslo: IBAN: SK61 1111 0000 0011 3749 9003, SWIFT: UNCRSKBX, UniCredit Bank.

Kvôli identifikácii platby uveďte variabilný symbol 20190405 a v správe pre príjemcu je potrebné uviesť: MEDIACIA2019: Meno a Priezvisko

Z poplatku budú hradené materiály ku konferencii, tlmočenie, obed, certifikát a organizačné náklady spojené s konferenciou, coffebreak.

Pre každého účastníka bude pripravené potvrdenie o účasti.

Tešíme sa na stretnutie.

Organizačný výbor konferencie

ŠABLÓNA:

ŠABLÓNA_Prax mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života.doc (42 kB)