Vedecký garant konferencie:

Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

vysokoškolský profesor, Univerzita Komenského Bratislava

 

VEDECKÝ VÝBOR

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor, Univerzita Komenského Bratislava

Prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor, Trnavská univerzita Trnava

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., vysokoškolský pedagóg, Úsmev ako dar, Bratislava

Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., vysokoškolský profesor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Profª. Fernanda Maria Dias de Araújo Lima, president, National Foundation of Mediation of Conflicts - FNMC, Brazília

Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., dekanka, Právnická fakulta, Masaryková univerzita, Brno

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., dekanka, Fakulta psychológie, Paneurópska Vysoká škola

Doc. PhDr. Lenka Holá, PhD., vysokoškolský pedagóg, Univerzita Palackého Olomouc

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., prodekan, Fakulta sociálnych štúdií, Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo

JUDr. Tomáš Horáček, PhD., vysokoškolský pedagóg, Univerzita Karlová Praha

JUDr. Ing. Miroslav Paller, prezident, Slovenská komora exekútorov, Bratislava

JUDr. Ľubomír Hreždovič, predseda, Slovenská advokátska komora, Bratislava

JUDr. Karol Kovács, prezident, Notárska komora SR, Bratislava

JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka, Sekcia: sociálna a rodinná politika. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

PhDr. Ernest Kováč, predseda, Asociácia mediátorov Slovenska

 

ODBORNÍ RECENZENTI:

prof. PhDr. Ján Gabura, PhD.

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

JUDr. Tomáš Horáček, PhD.