Pozvánka

  Asociácia mediátorov Slovenska

 

 

 

 

Vás pozýva

na medzinárodnú vedeckú konferenciu

SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII

 IV. ročník

 

 

 

ktorá sa koná dňa

07.-08. 04. 2017

 

 

v Modre

Hotel Sebastian

 

Cieľ konferencie:

 

Cieľom konferencie je predstaviť rôzne modely vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie v praxi; využitie vzdelávacích  programov o  mediácii pre základné, stredné a vysoké školy a ich uvedenie do praxe; participácia  a podpora projektov cezhraničnej spolupráce pri vzdelávacom procese mediátorov.

 

Tematické okruhy konferencie:

- vzdelávanie o mediácii na základných, stredných a vysokých školách

-  vzdelávacie programy o mediácii  v rámci Slovenska a v zahraničí

- cezhraničná spolupráca pri vzdelávacom procese mediátorov

- zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o mediácii

- zmeny, ktoré priniesla novela zákona o mediácii účinná od 1.1.2016 do vzdelávania záujemcov o výkon profesie mediátora na Slovensku

- ďalšie odborné vzdelávanie mediátorov podľa § 10a zákona o mediácii

- vzdelávacie programy pre zamestnancov štátnych orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a   sociálnej kurately v oblasti mediácie ako odbornej metódy

- školská a rovesnícka mediácia a jej pozitíva na edukáciu deti pri riešení konfliktov

- prevencia a intervencia pri riešení konfliktov v škole

- vzdelávacie programy v biznis mediácii

 

Miesto a čas konania konferencie:

07. - 08. 04. 2017

 

Hotel Sebastian

Dukelská 4

900 01 Modra

www.hotelsebastian.sk

 

Výstupom konferencie bude vzájomné obohatenie a recenzovaný zborník príspevkov a monografia z vybraných tém. Podmienkou publikovania je aktívna prezentácia príspevku na konferencii a absolvovanie recenzného konania.

 

Záštitu prevzali:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Bratislavský samosprávny kraj

Mesto Modra

 

Čestní hostia:

Ing. Pavol Frešo – predseda, Bratislavský samosprávny kraj

Mgr. Juraj Petrakovič – primátor mesta Modra

 

Vedecký garant konferencie:

 

prof. PaedDr. Vladimir Labáth, PhD., vysokoškolský profesor, Univerzita Komenského, Bratislava

 

 Vedecký výbor:

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor, Univerzit Komenského Bratislava

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., rektor, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor, Trnavská univerzita, Trnava

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. vysokoškolský profesor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda, Úsmev ako dar, Bratislava

doc. JUDr. Markéta Selucká, PhD., dekanka, Masaryková univerzita, Brno

doc. PhDr. Lenka Holá, PhD., vysokoškolská profesorka, Palackého univerzita, Olomouc

doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., generálny riaditeľ, Rádio Lumen

JUDr. Tomáš Horáček, PhD., vysokoškolský učiteľ, Karlová univerzita, Praha

JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka Sekcie: sociálnej a rodinnej politiky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí  rodiny SR

JUDr. Karol Kovács, prezident, Notárska komora SR

JUDr. Lubomír Hrežďovič, predseda, Slovenská advokátska komora

PhDr. Ernest Kováč, predseda, Asociácia mediátorov Slovenska

,

Partneri konferencie:
Univerzita Komenského Bratislava
Štátna školská inšpekcia
Právnická fakulta, Karlová univerzita, Praha
Právnická fakulta, Masarykovej univerzity, Brno
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností, Praha
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.
Centrum mediácie a probácie, Košice
THE NATIONAL FOUNDATION FOR MEDIATION OF SOCIAL CONFLICTS-FNMC
Közép Európai Mediációs Intézet
alianciaadvokátov

 

Mediálni partneri:

Najpravo.sk

Rádio REBECA

Rádio LUMEN

OPOISTENI.SK

 

Organizačný výbor:

JUDr. Beáta Swanová

PhDr. Róbert Široký

JUDr. Gerta Sámelová Flassiková 

Mgr. Dušana Bieleszová

JUDr. Dana Baliová

Bc. Samuel Mencák

Olinka Brynko

 

Presnejšie informácie o programe konferencie budú zverejnené na webe:

www.mediacia-ams.com  a odoslané všetkým prihláseným účastníkom.

 

Kontaktná adresa organizátora:

Asociácia mediátorov Slovenska

Slowackého 5/A

821 04 Bratislava

 

Výstupom konferencie bude vzájomné obohatenie a recenzovaný zborník príspevkov a monografia z vybraných tém. Podmienkou publikovania je aktívna prezentácia príspevku na konferencii a absolvovanie recenzného konania.

 

Prihláška na konferenciu:

Termín prihlásenia aktívnych účastníkov je najneskôr do . 20. 02. 2017, pričom okrem prihlášky je potrebné zaslať v tomto termíne aj anotáciu príspevku.

Po schválení anotácie je potrebné zaslať príspevok najneskôr do 01.03.2017 na email: konferenciaams@gmail.com

Termín prihlásenia pasívnych účastníkov je do 25. 03. 2017.

 

Konferenčný poplatok:

Pre účastníkov konferencie je stanovený jednotný konferenčný poplatok 50,- €.

Pre členov Asociácie mediátorov Slovenska je konferenčný poplatok 30,- €.

Tento treba zaplatiť do 25. 03. 2017 na účet číslo: 1137499003/1111, SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK6111110000001137499003 UniCredit Bank.

 

Kvôli identifikácii platby uveďte variabilný symbol 20170708 a v správe pre príjemcu je potrebné uviesť: MEDIACIA2017: Meno a Priezvisko

Z poplatku budú hradené materiály ku konferencii, obed, certifikát a organizačné náklady spojené s konferenciou, coffebreak.

 

Pokyny ohľadom príspevku:

Rozsah príspevku musí byť medzi 5 a 12 normostranami, a to vrátane príloh, kľúčových slov a anotácie v slovenskom (českom) a anglickom jazyku.

Rokovací jazyk a jazyk príspevku: slovenský, český, anglický, portugálsky.

Čas vyhradený na prezentáciu príspevku bude 15 minút. Za príspevkom uveďte svoje meno s titulmi, údaje o pracovisku, kontakt na seba (email). 

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

Organizačný výbor